Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Analiz Gümrük Müşavirliği (“Analiz”) ile www.bitiklaeta.com adresinde yer alan uygulamaya kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, ANALİZ’ e ait wwwbitiklaeta.com adresinde yer alan uygulama (“bitiklaeta”) üzerinden erişilen bulut tabanlı bütünleşik araçlar yazılımı olan (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. BİTİKLAETA ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, bitiklaeta uygulamasından faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle bitiklaeta.com uygulamasına erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

 

3.2 Kullanıcı’nın bitiklaeta’ya bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

 

3.3 Kullanıcı tarafından bitiklaeta’ya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı ve şirket sorumlu olacak olup bitiklaeta üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.4 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından bitiklaeta üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve Kullanıcı veya herhangi bir personelinin kişisel verilerinin gizliliğini ihlal etmemek kaydı ile bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket tarafından Türkiye’de bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.5 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Kişisel Verilerle ilgili ortaya çıkabilecek tüm konularda işbu Sözleşme’nin süresi boyunca yürürlükte bulunan her türlü veri koruma mevzuatı hükümlerine uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.6 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile bitiklaeta.com kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

Madde 4. Sorumluluğun Kısıtlanması

4.1 bitiklaeta, kullanılabilir ve güncel bir program olmakla birlikte kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Şirket, ihtiyaç doğrultusunda gerek gördükçe söz konusu uygulamada çeşitli güncellemeler yapar ve söz konusu güncellemeleri kullanıcılarına sunar. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.2 Kullanıcı, bitiklaeta üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Madde 5. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

5.1 İşbu Sözleşme taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacak.

5.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’ yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 

5.3 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

5.4 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına hak ve yükümlülüğüne sahiptir

Madde 6. Muhtelif Hükümler

6.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

6.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya bitiklaeta’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve bitiklaeta’yı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

6.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.